ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម៖ បានចេញ​ព្រឹ​ត្ត​ប​ត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក

រាជធានី​ភ្នំពេញ៖នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​ចេញ​ព្រឹ​ត្ត​ប​ត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក នៅតាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជសា​ស្ត្រ​ទាំង​៨ រួមមាន​ស្ថានីយ​៖